แนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตราฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566

Continue Reading